PANASZKEZELÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁST SZABÁLYZAT

SZ.E. XVII. Misszió

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szcientológia Egyház XVII. Misszió minden vallási személyére és lelkészére vonatkozik, akik kötelesek betartani. A Panaszkezelési szabályzat érintettjei az egyház által megkérdezett vagy személyesen meghallgatott magánszemélyek, akik a Panaszkezelési Szabályzat szerint jogosultak eljárni (más jogi út lehetőségét nem érintve).


I.

A panasz bejelentésének módjai


1. Szóbeli panasztétel


A vallási tevékenységet végző egyesület nem köteles ügyfélszolgálatot üzemeltetni, így szóbeli panaszt az alábbi telefonszámon lehet tenni: 0036205713390


A hívás nem kerül rögzítésre.


2. Panaszbejelentés írásban


Bármilyen panaszt írásban a dunaujvarosdianetika@gmail.com vagy az adatkezeléshez kapcsolódó panaszt az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen lehet megtenni.


A más címre érkező leveleket, amelyek tartalmuk szerint panaszként kell értelmezni, 48 órán belül kell továbbítani az adatvédelmi felelősnek.II. Általános rendelkezések


  1. A panasz formai követelményei


A panasz kivizsgálása és a válaszlevél elküldésének lehetősége érdekében a panaszlevélben a panasztevő az alábbi adatait köteles feltüntetni:A panaszos írásbeli meghatalmazás eredeti példányának benyújtása mellett meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Magánszemély meghatalmazott útján is megtehető a panasz, nem kötelező ügyvéd vagy érdekérvényesítő szerv igénybevétele.


Ismételt panasz esetén nem szükséges új meghatalmazás csatolása.


Szóbeli panasz meghatalmazott útján nem tehető.1. A panaszok kivizsgálásának díjmentessége


A Panasz kivizsgálása és a válaszadás díjmentes. Értelemszerűen a telefaxon küldött panaszok esetén a faxküldés megtérítése nem kivitelezhető a Társaság számára, azonban költségigényét a panaszos megjelölheti, és ha igazolja ezeket a Társaság mérlegeli az ésszerű költségek megtérítését (például futár útján küldött panaszt a Társaság nem térít meg).


2. Az ügyfelek által szóban bejelentett panaszok kivizsgálása


A vallási tevékenységet végző egyesület szóbeli panaszt - a következő bekezdésben meghatározott eltéréssel - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel az egyházi személy, és annak másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek - a válaszlevéllel egyidejűleg – megküldi.


A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres időpontjától számított 5-10 percen belüli az ügyfélszolgálati ügyintéző úgy köteles eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.


Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a munkatárs jegyzőkönyvet készít.


A panaszról felvett jegyzőkönyv az írásbeli panaszban írtakkal egyező adatokat tartalmazza. A jegyzőkönyvet követően az írásbeli panaszra vonatkozó eljárásrend az irányadó.

  1. Az ügyfelek által írásban bejelentett panaszok kivizsgálása


Az írásbeli panasz esetén meg kell győződni arról, hogy valóban a panaszos tette-e panaszt. Ez az azonosítási adatok alapján vagy két tanú aláírásának megkövetelésével történik.


A Társaság az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 25 naptári napon belül írásban megküldi a panaszos által jelzet címre, vagy meghatalmazottjának.


A panasz elutasítása esetén a jogorvoslati tájékoztatást a válaszlevél tartalmazza.


Adatvédelmi ügyekben a panasz elutasítását követően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet jogorvoslatért fordulni.


Jelen szabályzat az Adatkezelési Szabályzat melléklete az abban foglaltak a jelen Szabályzatra is irányadók azzal, hogy az adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása és az erről szóló tájékoztatás.